Adverteren op Beslist.nl

Jouw producten op Beslist.nl

Beslist.nl trekt dagelijks meer dan een half miljoen shoppers en is daarmee één van de beste plekken om je producten online te tonen. Als een van van de bekendste vergelijkers van Nederland is het voor veel zoekers een belangrijk oriëntatieplatform. Een plek waar met de unieke eigenschappen van producten, en de bijbehorende prijs kan vergelijken tussen aanbieders.  Door gebruik te maken van de tool Channable zijn wij minder tijd kwijt aan het integreren en optimaliseren van jouw productfeed. Hierdoor blijft je investering laag en behoud je maximale controle.

Meer bezoekers op je website

Consumenten orienteren zich op Beslist.nl. Met jouw advertenties begeleid je dus hoge kwaliteit leads naar jouw website. De hoge bekendheid van de vergelijker zorgt daarnaast voor veel potentiële bezoekers en de geoptimaliseerde productfeed maakt je goed zichtbaar op Beslist.nl. Zo benutten we de naamsbekendheid van Beslist en de technische mogelijkheden van Channable!

De voordelen:

  • Dagelijks toegang tot een half miljoen shoppers
  • Zichtbaar bij een koopgerichte doelgroep
  • Zowel organisch als betaalde mogelijkheden
  • Eenvoudig je doelgroep bereiken door categorisering
  • Jouw productfeed razendsnel online