Adverteren op Beslist.nl

Jouw producten op Beslist.nl

Beslist.nl trekt dagelijks meer dan een half miljoen shoppers en is daarmee één van de beste plekken om je producten online te tonen. De consument kan unieke eigenschappen van producten en de bijbehorende prijs vergelijken tussen aanbieders. Met jouw advertenties begeleid je dus hoge kwaliteit leads naar jouw website.

Waarom via PauwR?

Bij PauwR bezitten we de specialistische kennis, ervaring en tools om een goede productfeed te ontwikkelen die ervoor zorgt dat jouw assortiment op de beste manier gepresenteerd wordt op Beslist.nl. Hierbij verrijken we de productfeed met extra informatie zodat deze voldoet aan alle eisen en regels van deze vergelijker. Daarnaast optimaliseren onze specialisten jouw campagne altijd op basis van de laatste ontwikkelingen, de beschikbare data en onze kennis van het biedsysteem van Beslist. Wij houden je investering laag, behouden maximale controle en bereiken een optimaal resultaat.

De voordelen:

  • Dagelijks toegang tot een half miljoen shoppers
  • Zichtbaar bij publiek met hoge koopintentie
  • Jouw productfeed razendsnel online
  • Eenvoudig je doelgroep bereiken door categorisering
  • Eenvoudig goed presterende producten pushen dankzij het unieke CPC-biedsysteem van Beslist